Washim Munciple Corporation
ENGLISH मराठी
 • जर बिल दिल्यापासुन विहीत मुदतीच्या कालावधीत कराचा भरणा केला नाही तर महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम , १९६५ कलम १५० अ अनव्ये प्रतिमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारण्यात येईल .
 • Pay Property Tax

  pay property tax online

  View More
  NEWS & EVENTS
  SCHEMES & DISCOUNT
  सुटचे विवरणसूट टक्केवारी %
  मालमत्ता कराचा भरणा माहे जुन च्या आत संपुर्ण कर भरल्यास चालु सामान्य करात सुट १%